Archiwum ogłoszeń

Liczba zwróconych obiektów: 10/15
Przerwa techniczna. 2022-05-17 14:11:17 (zmodyfikowano: 2022-05-17 14:16:44)

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy iż w najbliższy czwartek (19 maja 2022) pomiędzy godziną 11 a 15 wystąpią przerwy w dostępie do systemu SIIS, związane z archiwizacją danych z ostatniej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Za utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy

Zespół SIIS

Migracja systemu 2022-01-21 12:29:18 (zmodyfikowano: 2022-01-21 12:30:15)
Szanowni Państwo, w najbliższy poniedziałek (24 stycznia 2022) od godziny 9:00 planowana jest migracja systemu SIIS na nową, szybszą infrastrukturę sprzętową. W czasie migracji system będzie niedostępny. Szacowany czas niedostępności systemu: 3 godziny Przepraszamy za wszelkie związane z tym utrudnienia. Zespół SIIS
Przerwa techniczna 2021-04-12 11:13:24 (zmodyfikowano: 2021-04-12 11:38:37)

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy iż w najbliższą środę (14 kwietnia 2021) pomiędzy godziną 11 a 15 wystąpią przerwy w dostępie do systemu SIIS, związane z z archiwizacją danych z ostatniej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Za utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy

Zespół SIIS

Przerwa techniczna 2018-01-26 13:11:58 (zmodyfikowano: 2018-01-29 07:56:44)

Szanowni Państwo,

w najbliższy poniedziałek (29 stycznia 2018) od godziny 9:00 prowadzona będzie aktualizacja oprogramowania systemu SIIS. W czasie aktualizacji system będzie niedostępny.

Szacowany czas niedostępności systemu: 4 godziny

Przepraszamy za wszelkie związane z tym utrudnienia.
Zespół SIIS
Przedłużamy konsultacje społeczne obszarów białych NGA 2016-06-17 13:44:01 (zmodyfikowano: 2016-06-17 13:46:06)
Konsultacje społeczne obszarów białych NGA potrwają do 21 czerwca br.

Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe budynków które nie znajdują się w zasięgu infrastruktury sieci NGA umożliwiającej świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Do 21 czerwca można weryfikować listę obszarów białych NGA oraz zgłaszać trzyletnie plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury szerokopasmowej NGA.

Więcej o konsultacjach: https://mc.gov.pl/konsultacje/konsultacje-spoleczne-obszarow-bialych-nga

Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych 2016 2016-01-20 08:22:06 (zmodyfikowano: 2016-04-19 08:27:51)
W związku z trwającą inwentaryzacją infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przypomina o obowiązku przekazania wymaganych informacji przez:

  • przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz
  • podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej.
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje dodatkowo, że w bieżącym roku do przedsiębiorców, których dochód z działalności telekomunikacyjnej w roku 2014 przekroczył 500.000,00 zł lub przedsiębiorców, którzy realizowali projekty z dofinansowaniem unijnym, zostaną wysłane wezwania do przekazania obszarów, które w 2015 r. zostały objęte zasięgiem publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz nowych obszarów, które w 2016 r. zostaną objęte zasięgiem publicznej sieci telekomunikacyjnej, wraz z określeniem warunków, na jakich to nastąpi - na podstawie art. 6b ust 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Pozostałe podmioty, które nie otrzymają wezwania również mogą przekazać takie dane, w przypadku gdy w 2015 zrealizowali bądź planują realizować w 2016 r. przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie telekomunikacji.

Wszystkie dane wraz z oświadczeniami należy przekazać w Systemie SIIS, do dnia 31 marca 2016 r.

Podobnie jak w roku ubiegłym zachęcamy do wyrażania zgody na upublicznienie nazwy podmiotu w odniesieniu do poszczególnych elementów infrastruktury oraz zasięgów budynkowych i świadczonych usług szerokopasmowych.

Udostępnienie informacji o nazwie podmiotu posiadającego infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwi UKE przekazywanie tych danych innym podmiotom, zainteresowanym odpłatnym wykorzystaniem elementów sieci. Podkreślamy natomiast, że sam fakt ujawnienia informacji o właścicielu elementów infrastruktury telekomunikacyjnej nie oznacza obowiązku udostępnienia sieci zainteresowanym podmiotom.

Wszelkie informacje i narzędzia wspomagające proces inwentaryzacji są dostępne i aktualizowane w zakładce Pomoc Systemu SIIS.

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych dotyczących prowadzonej działalności telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1-8 Pt, w tym w sytuacji, gdy podmiot zaprzestaje wykonywania działalności telekomunikacyjnej, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Prezesa UKE. W tym celu należy wypełnić formularz wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru znajdujący się na stronie internetowej UKE i przesłać do właściwej delegatury UKE.

Należy również pamiętać, że wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego nie skutkuje automatycznym wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE.

Warto także podkreślić, że wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych spowoduje brak konieczności przekazywania wszelkich danych i sprawozdań, które są obowiązkiem przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Rozpoczęcie inwentaryzacji za rok 2015 2015-04-14 08:24:59 (zmodyfikowano: 2016-04-19 08:27:39)
W związku z trwającą inwentaryzacją infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, obiektów kolokacji i przedsięwzięć inwestycyjnych, uprzejmie informujemy, że dane przekazane w 2015 r. są dostępne w systemie SIIS, można je również pobrać z serwera archiwalnego.
Comiesięczne raportowanie o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej 2015-06-08 11:06:57 (zmodyfikowano: 2016-01-20 08:16:53)

Instytucje Wdrażające i Zarządzające dokonały zmian w zakresie obowiązku raportowania o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej, zwanego dalej SIIS.
Zmianie uległ harmonogram przekazywania informacji. Obecnie dane należy przekazywać miesięcznie (nie kwartalnie, jak miało to miejsce dotychczas) do 5 dnia każdego miesiąca zgodnie ze stanem na ostatni dzień miesiąca poprzedniego, np:

Dane aktualne na dzieńData przekazania danych
31 maja 2015 r.5 czerwca 2015 r.
30 czerwca 2015 r.5 lipca 2015 r.

Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że przekazane do dnia 5 czerwca 2015 r. dane (o planowanej i/lub budowanej i/lub wybudowanej w ramach projektu infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz o planowanych i/lub realizowanych i/lub zrealizowanych w ramach projektu zakończeniach sieci telekomunikacyjnej) będą wykorzystane do wyznaczania obszarów, w których mogą być realizowane projekty polegające na budowie sieci dostępowych w ramach I Osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Nieprzekazanie szczegółowych informacji (lokalizacji i parametrów technicznych) o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz zakończeniach sieci telekomunikacyjnych, realizowanych w ramach projektu spowoduje ryzyko interpretacji tego faktu jako brak infrastruktury na danym obszarze. W konsekwencji brak danych o infrastrukturze może spowodować dofinansowanie innego projektu na obszarze realizacji inwestycji, która nie została sprawozdana.

Przypominamy, że przed złożeniem wniosku o płatność końcową projektu, należy przekazać kompletne i zgodne ze stanem faktycznym informacje o Infrastrukturze i usługach dostępu do Internetu, świadczonych w wyniku realizacji projektu.

Przerwa techniczna 2015-12-01 08:59:24 (zmodyfikowano: 2016-01-20 08:16:46)
Uprzejmie informujemy, że począwszy od soboty (5.12), od godz. 8:00, do niedzieli (6.12), do godz. 22:00 System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej będzie niedostępny ze względu na realizowane prace modernizacyjne. Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.
Raportowanie kwartalne o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej 2014-06-30 14:38:11 (zmodyfikowano: 2015-06-08 11:00:49)

W celu bieżącego monitorowania wskaźników przewidzianych we Wnioskach o Dofinansowanie projektów polegających na budowie sieci dostępowych, Instytucje Wdrażające i Zarządzające nałożyły na beneficjentów obowiązek raportowania kwartalnego o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej, zwanego dalej SIIS.

Dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej planowanej/budowanej w ramach zatwierdzonego projektu należy przekazać do 31 lipca 2014 r. (wg stanu od rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2014 r.), a następnie aktualizować do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dane aktualne na dzieńData przekazania danych
30 czerwca 2014 r.31 lipca 2014 r
30 września 2014 r.10 października 2014 r.
31 grudnia 2014 r.10 stycznia 2015 r.
31 marca 2015 r.10 kwietnia 2015 r.
30 czerwca 2015 r.10 lipca 2015 r.
30 września 2015 r.10 października 2015 r.

Dodatkowo, przed złożeniem wniosku o płatność końcową projektu, należy przekazać kompletne i zgodne ze stanem faktycznym informacje o infrastrukturze i usługach dostępu do Internetu, świadczonych w wyniku realizacji projektu. Pierwsze wprowadzanie danych będzie można rozpocząć w SIIS od 1 lipca 2014 r.

Wskazujemy także, że przekazane dane będą wykorzystane do wyznaczania obszarów, w których mogą być realizowane projekty polegające na budowie sieci dostępowych w ramach I Osi priorytetowej. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Nieprzekazanie szczegółowych informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz zakończeniach sieci telekomunikacyjnych, realizowanych w ramach projektu spowoduje ryzyko interpretacji braku infrastruktury na danym obszarze. W konsekwencji brak danych o infrastrukturze może spowodować dofinansowanie innego projektu w na obszarze realizacji inwestycji, która nie została sprawozdana.

Strona główna