System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS)

światłowody

Witamy w systemie!

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) - to system teleinformatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokację.

System SIIS jest realizowany w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS). Projekt jest realizowany przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ze środków 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Celem Projektu jest utworzenie systemu teleinformacyjnego, zapewniającego wsparcie administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wymagających interwencji.

Ogłoszenia i komunikaty:

Rozpoczęcie inwentaryzacji za rok 2015 2015-04-14 08:24:59 (zmodyfikowano: 2016-02-03 08:19:08)
Uprzejmie informujemy, że można już przekazywać do SIIS dane inwentaryzacyjne dotyczące infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, obiektów kolokacji i inwestycji za 2015 r. Przekazane wcześniej dane dotyczące roku 2014 są dostępne w systemie SIIS, można je również pobrać z serwera archiwalnego.
Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych 2016 2016-01-20 08:22:06 (zmodyfikowano: 2016-01-20 08:25:22)
W związku z trwającą inwentaryzacją infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przypomina o obowiązku przekazania wymaganych informacji przez:

  • przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz
  • podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej.
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje dodatkowo, że w bieżącym roku do przedsiębiorców, których dochód z działalności telekomunikacyjnej w roku 2014 przekroczył 500.000,00 zł lub przedsiębiorców, którzy realizowali projekty z dofinansowaniem unijnym, zostaną wysłane wezwania do przekazania obszarów, które w 2015 r. zostały objęte zasięgiem publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz nowych obszarów, które w 2016 r. zostaną objęte zasięgiem publicznej sieci telekomunikacyjnej, wraz z określeniem warunków, na jakich to nastąpi - na podstawie art. 6b ust 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Pozostałe podmioty, które nie otrzymają wezwania również mogą przekazać takie dane, w przypadku gdy w 2015 zrealizowali bądź planują realizować w 2016 r. przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie telekomunikacji.

Wszystkie dane wraz z oświadczeniami należy przekazać w Systemie SIIS, do dnia 31 marca 2016 r.

Podobnie jak w roku ubiegłym zachęcamy do wyrażania zgody na upublicznienie nazwy podmiotu w odniesieniu do poszczególnych elementów infrastruktury oraz zasięgów budynkowych i świadczonych usług szerokopasmowych.

Udostępnienie informacji o nazwie podmiotu posiadającego infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwi UKE przekazywanie tych danych innym podmiotom, zainteresowanym odpłatnym wykorzystaniem elementów sieci. Podkreślamy natomiast, że sam fakt ujawnienia informacji o właścicielu elementów infrastruktury telekomunikacyjnej nie oznacza obowiązku udostępnienia sieci zainteresowanym podmiotom.

Wszelkie informacje i narzędzia wspomagające proces inwentaryzacji są dostępne i aktualizowane w zakładce Pomoc Systemu SIIS.

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych dotyczących prowadzonej działalności telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1-8 Pt, w tym w sytuacji, gdy podmiot zaprzestaje wykonywania działalności telekomunikacyjnej, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Prezesa UKE. W tym celu należy wypełnić formularz wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru znajdujący się na stronie internetowej UKE i przesłać do właściwej delegatury UKE.

Należy również pamiętać, że wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego nie skutkuje automatycznym wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE.

Warto także podkreślić, że wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych spowoduje brak konieczności przekazywania wszelkich danych i sprawozdań, które są obowiązkiem przedsiębiorców telekomunikacyjnych