System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS)

światłowody

Witamy w systemie!

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) - to system teleinformatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokację.

System SIIS jest realizowany w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS). Projekt jest realizowany przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ze środków 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Celem Projektu jest utworzenie systemu teleinformacyjnego, zapewniającego wsparcie administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wymagających interwencji.

Ogłoszenia i komunikaty:

Comiesięczne raportowanie o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej 2015-06-08 11:06:57 (zmodyfikowano: 2015-06-08 11:17:44)

Instytucje Wdrażające i Zarządzające dokonały zmian w zakresie obowiązku raportowania o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej, zwanego dalej SIIS.
Zmianie uległ harmonogram przekazywania informacji. Obecnie dane należy przekazywać miesięcznie (nie kwartalnie, jak miało to miejsce dotychczas) do 5 dnia każdego miesiąca zgodnie ze stanem na ostatni dzień miesiąca poprzedniego, np:

Dane aktualne na dzieńData przekazania danych
31 maja 2015 r.5 czerwca 2015 r.
30 czerwca 2015 r.5 lipca 2015 r.

Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że przekazane do dnia 5 czerwca 2015 r. dane (o planowanej i/lub budowanej i/lub wybudowanej w ramach projektu infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz o planowanych i/lub realizowanych i/lub zrealizowanych w ramach projektu zakończeniach sieci telekomunikacyjnej) będą wykorzystane do wyznaczania obszarów, w których mogą być realizowane projekty polegające na budowie sieci dostępowych w ramach I Osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Nieprzekazanie szczegółowych informacji (lokalizacji i parametrów technicznych) o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz zakończeniach sieci telekomunikacyjnych, realizowanych w ramach projektu spowoduje ryzyko interpretacji tego faktu jako brak infrastruktury na danym obszarze. W konsekwencji brak danych o infrastrukturze może spowodować dofinansowanie innego projektu na obszarze realizacji inwestycji, która nie została sprawozdana.

Przypominamy, że przed złożeniem wniosku o płatność końcową projektu, należy przekazać kompletne i zgodne ze stanem faktycznym informacje o Infrastrukturze i usługach dostępu do Internetu, świadczonych w wyniku realizacji projektu.

Rozpoczęcie inwentaryzacji za rok 2015 2015-04-14 08:24:59 (zmodyfikowano: 2015-04-15 10:43:02)
Uprzejmie informujemy, że można już przekazywać do SIIS dane inwentaryzacyjne dotyczące infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, obiektów kolokacji i inwestycji za 2015 r. Przekazane wcześniej dane dotyczące roku 2014 są dostępne w systemie SIIS, można je również pobrać z serwera archiwalnego. Format przekazywanych danych nie uległ zmianie.