System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS)

światłowody

Witamy w systemie!

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) - to system teleinformatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokację.

System SIIS jest realizowany w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS). Projekt jest realizowany przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ze środków 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Celem Projektu jest utworzenie systemu teleinformacyjnego, zapewniającego wsparcie administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wymagających interwencji.

Ogłoszenia i komunikaty:

Rozpoczęcie inwentaryzacji za rok 2015 2015-04-14 08:24:59 (zmodyfikowano: 2015-04-15 10:43:02)
Uprzejmie informujemy, że można już przekazywać do SIIS dane inwentaryzacyjne dotyczące infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, obiektów kolokacji i inwestycji za 2015 r. Przekazane wcześniej dane dotyczące roku 2014 są dostępne w systemie SIIS, można je również pobrać z serwera archiwalnego. Format przekazywanych danych nie uległ zmianie.
Ruszają konsultacje społeczne białych obszarów NGA 2015-03-16 12:57:37

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest określenie obszarów, na których nie istnieje odpowiednia infrastruktura sieci NGA, dzięki której możliwe jest korzystanie z dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Konsultacje społeczne będą trwały od 16 marca do 15 maja 2015 r.

Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe w których nie występuje infrastruktura sieci NGA umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Lista obszarów białych NGA została stworzona na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2014 r. Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju.

Na konsultacje składają się dwa procesy:
- weryfikacja zidentyfikowanych białych obszarów NGA;
- zebranie trzyletnich planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szerokopasmowej NGA.

Więcej informacji o konsultacjach społecznych dostępnych jest na stronie: https://mac.gov.pl/szybki-internet.

Raportowanie kwartalne o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej 2014-06-30 14:38:11 (zmodyfikowano: 2014-06-30 14:43:22)

W celu bieżącego monitorowania wskaźników przewidzianych we Wnioskach o Dofinansowanie projektów polegających na budowie sieci dostępowych, Instytucje Wdrażające i Zarządzające nałożyły na beneficjentów obowiązek raportowania kwartalnego o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej, zwanego dalej SIIS.

Dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej planowanej/budowanej w ramach zatwierdzonego projektu należy przekazać do 31 lipca 2014 r. (wg stanu od rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2014 r.), a następnie aktualizować do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dane aktualne na dzieńData przekazania danych
30 czerwca 2014 r.31 lipca 2014 r
30 września 2014 r.10 października 2014 r.
31 grudnia 2014 r.10 stycznia 2015 r.
31 marca 2015 r.10 kwietnia 2015 r.
30 czerwca 2015 r.10 lipca 2015 r.
30 września 2015 r.10 października 2015 r.

Dodatkowo, przed złożeniem wniosku o płatność końcową projektu, należy przekazać kompletne i zgodne ze stanem faktycznym informacje o infrastrukturze i usługach dostępu do Internetu, świadczonych w wyniku realizacji projektu. Pierwsze wprowadzanie danych będzie można rozpocząć w SIIS od 1 lipca 2014 r.

Wskazujemy także, że przekazane dane będą wykorzystane do wyznaczania obszarów, w których mogą być realizowane projekty polegające na budowie sieci dostępowych w ramach I Osi priorytetowej. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Nieprzekazanie szczegółowych informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz zakończeniach sieci telekomunikacyjnych, realizowanych w ramach projektu spowoduje ryzyko interpretacji braku infrastruktury na danym obszarze. W konsekwencji brak danych o infrastrukturze może spowodować dofinansowanie innego projektu w na obszarze realizacji inwestycji, która nie została sprawozdana.